Lō͘-se-a

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Lō͘-se-a ê thô͘-tè.

Lō͘-se-a, iā ū kóng Ngô͘-lô-su, tùi Tang Au-chiu thàng kah Pak A-chiu ê kok-ka. Lō͘-se-a sī sè-kài siōng khoah ê kok, sī tē-jī-miâ Ka-ná-tah ê beh siang pōe tōa. Lō͘-se-a 1991 nî chìn-chêng sī So͘-bi-iat Liân-ha̍p (So͘-liân) ê chú-iàu pō͘-hūn, hit-chūn liân-bêng kái-sàn Lō͘-se-a chiah to̍k-li̍p.

Chham-chiàu

  • Russia. Encyclopædia Britannica.

Liân-kiat