Lō͘-se-a

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Lō͘-se-a ê thô͘-tè.

Lō͘-se-a, mā ū kóng Ngô͘-lô-su, sī tùi Tang Au-chiu hâⁿ kòe Pak A-chiu ê kok-ka. Lō͘-se-a sī sè-kài siōng khoah ê kok-ka, sī tē-jī-miâ Ka-ná-tah ê beh siang pōe tōa.

Chham-chiàu

  • Russia. Encyclopædia Britannica.

Liân-kiat