Niáu-chhí-bo̍k

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Niáu-chhí-bo̍k, La-ti-bûn hō Rodentia(Lō͘-ten-ti-ah), sī chhī-leng-lūi chi̍t khoán, lóng chóng put-chí 2,050 chéng. In ê te̍k-sek sī chhùi téng ē nn̄g pêng lóng chi̍t tùi bô kin, hoat bē soah ê mn̂g-khí.

Chham-chiàu