Pak A-bí-lī-ka

From Tâi-oân-pit
(Tùi Pak Bí choán--lâi)

Pak A-bí-lī-ka, 普通 kóng Pak Bí-chiu, iā sī Pak Bí, sī 世界 tāi-chiu chi it, 面積 pâi tē-saⁿ khoah. Pún chiu kap Lâm BíPa-ná-má Tē-kiap 相接.

Chham-chiàu