Sūi-tián

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Sūi-tiánAu-chiu ê kok-ka, 屬 Pak Au-chiu chi̍t 部份, só͘-chāi tī leh Sukhantinabia Poàn-tó, 占 poàn-tó ê khah 大 pō͘-hūn, sai-pêng sī Nô͘-ui.

Chham-chiàu