Changes

Jump to navigation Jump to search

Thài-iông-hē

1,135 bytes added, 2 goe̍h 16 ji̍t
'''Thài-iông-hē''' sī hâm [[ji̍t-thâu]] kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū [[he̍k-chheⁿ]], [[ōe-chheⁿ]], [[sió-he̍k-chheⁿ]], [[tn̂g-bóe-chheⁿ]], kap [[liû-chheⁿ-lūi]] (''meteoroids'') téng khoán.
 
== Hêng-sêng ==
Chiàu lí-lūn, thài-iông-hē sī tùi chi̍t chhok saⁿ-lām khì-thé kap tîn-bū ê [[thài-iông seng-hûn]] (''solar nebula'') sán-seng. Chit lō seng-hûn in-ūi ka-tī ê tiōng-le̍k lap chò phiat-á hêng. Tang-tiong tōa-pō͘-hūn ê bu̍t-chit sòa hō͘ tiong-sim khiú kòe, pìⁿ chò sī [[ji̍t-thâu]]. Chhun--loh ê lia̍p-á sio-lòng, pìn chò sī chi̍t kóa hō chò [[bî-he̍k-chheⁿ]] (''planetesimal'') ê thian-thé. Chia-ê mi̍h-kiāⁿ chiah koh ta̍uh-ta̍uh-á pìⁿ chò [[sió-he̍k-chheⁿ]], [[tn̂g-bóe-chheⁿ]], [[ōe-chheⁿ]], kap [[he̍k-chheⁿ]].
 
[[Thài-iông-hong]] (''solar wind'') kā tōa-pō͘-hūn khah khin chit ê sêng-hun, pí-lūn [[chúi-sò͘]] kap [[he-lí-úm]] (''helium''), pûn hiòng khah nn̄g ê só͘-chāi, tō sī it-poaⁿ gōa-ûi ê khì-thé he̍k-chheⁿ chú-iàu cho͘-sêng. Nā tī khah óa ji̍t-thâu ê lāi khoan, tō chhun sé-lia̍p--ê, chio̍h-chit ê he̍k-chheⁿ.
== He̍k-chheⁿ ==
Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ ū [[Chúi-chheⁿ]], [[Kim-chheⁿ]], [[Tē-kiû]], [[Hóe-chheⁿ]], [[Bo̍k-chheⁿ]], [[Thó͘-chheⁿ]], [[Thian-ông-chheⁿ]], [[Hái-ông-chheⁿ]].
Khah-chá [[Mê-ông-chheⁿ]] mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī [[ēé-he̍k-chheⁿ]] ê hun-iá (''dwarf planet'')ê hun-iá.
== Chham-chiàu ==
* https://www.space.com/56-our-solar-system-facts-formation-and-discovery.html
 
== Liân-kiat ==
* [[wikipedia:nan:Thài-iông-hē|Thài-iông-hē]], Holopedia.
* [[taigi-pahkho:Thài-iông-hē|Thài-iông-hē]], 台語百科.
 
[[Category:Thài-iông-hē|*]]

Navigation menu