Changes

Jump to navigation Jump to search

Thài-iông-hē

986 bytes added, 2 goe̍h 15 ji̍t
no edit summary
'''Thài-iông-hē''' sī hâm [[ji̍t-thâu]] kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū [[he̍k-chheⁿ]], [[ōe-chheⁿ]], [[sió-he̍k-chheⁿ]], [[tn̂g-bóe-chheⁿ]], kap [[liû-chheⁿ-lūi]] (''meteoroids'') téng khoán.
 
== Hêng-sêng ==
Chiàu lí-lūn, thài-iông-hē sī tùi chi̍t chhok saⁿ-lām khì-thé kap tîn-bū ê [[thài-iông seng-hûn]] (''solar nebula'') sán-seng. Chit lō seng-hûn in-ūi ka-tī ê tiōng-le̍k lap chò phiat-á hêng. Tang-tiong tōa-pō͘-hūn ê bu̍t-chit sòa hō͘ tiong-sim khiú kòe, pìⁿ chò sī [[ji̍t-thâu]]. Chhun--loh ê lia̍p-á sio-lòng, pìn chò sī chi̍t kóa hō chò [[bî-he̍k-chheⁿ]] (''planetesimal'') ê thian-thé. Chia-ê mi̍h-kiāⁿ chiah koh ta̍uh-ta̍uh-á pìⁿ chò [[sió-he̍k-chheⁿ]], [[tn̂g-bóe-chheⁿ]], [[ōe-chheⁿ]], kap [[he̍k-chheⁿ]].
 
[[Thài-iông-hong]] (''solar wind'') kā tōa-pō͘-hūn khah khin chit ê sêng-hun, pí-lūn [[chúi-sò͘]] kap [[he-lí-ùm]] (''helium''), pûn hiòng khah nn̄g ê só͘-chāi, tō sī it-poaⁿ gōa-ûi ê khì-thé he̍k-chheⁿ chú-iàu cho͘-sêng. Nā tī khah óa ji̍t-thâu ê lāi khoan, tō chhun sé-lia̍p--ê, chio̍h-chit ê he̍k-chheⁿ.
== He̍k-chheⁿ ==

Navigation menu