DNA

From Tâi-oân-pit

Lut-sng-sò͘ li-bó-hu̍t sng, phó͘-thong tòe Eng-gí kóng DNA(Ti-En-E) (deoxyribonucleic acid ê kán-lio̍k), sī iú-ki hòa-ha̍k-mi̍h, sī ta̍k khoán goân-hu̍t kiau chiaⁿ-hu̍t sè-pau lāi, koh kiam chi̍t kóa băi-lú-suh (virus) to ū ê hok-cha̍p hun-chú kò͘-chō. DNA kiat chò ûi-thoân chu-liāu, só͘ koat-tēng ê sèng-chit tō tòe teh thoân.

DNA tāi-seng sī 1869 nî hoat-kiàn, m̄-koh ûi-thoân ê sèng-chit sī 1943 nî chiah hŏng kái-bêng. Kàu 1953 nî, ha̍k-chiá James Watson(Jiám-suh Oat-sǹg) kap Francis Crick(Hu-lán-si-suh Khu-lih-kuh), chham-khó Rosalind Franklin(Lo-sá-lín Hu-lán-ku-lín) kap Maurice Wilkins(Máu-li-suh Ui-lú-kin-suh) ê chu-liāu, hoat-kiàn chhut DNA ê siang se̍h-lê to-goân-thé (polymer) kò͘-chō, tō sī kóng DNA sī nn̄g tiâu liān-á hō͘-siōng tńg-se̍h ê hêng-thé.

Chham-chiàu