Goe̍h-niû

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Tùi NASA thài-khong-chûn Lunar Reconnaissance Orbiter khòaⁿ--tio̍h ê goe̍h-niû.

Goe̍h-niû, ia̍h sī kóng goe̍h, sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ.

Tùi Tē-kiû khòaⁿ--tio̍h ê Goe̍h-niû lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i se̍h Tē-kiû ê so̍k-tō͘ sio-siâng.

Khí-goân

Ké-soeh Goe̍h-niû khí-goân ê lí-lūn m̄-nā chi̍t khoán. Chóng-sī siōng liû-hêng ê sī kóng tāi-khài 45 e̍k tang-chêng ū chi̍t lia̍p Hóe-chheⁿ chhùn-chhioh ê thian-thé kap Tē-kiû sio-lòng, lâi chè-chō chhut Goe̍h-niû. Tāi-seng sī iûⁿ-khì ê chōng-hóng. Keng-kòe 100 pa̍h-bān-tang liáu-āu, hia ma-gú-mah-iûⁿ (magma ocean) kiat-chiⁿ, kap phû tī téng-bīn ê chio̍h-thâu chò-hóe pìⁿ chò goe̍h-niû tē-khak.

Goe̍h-niû ê tāi-khì-khoan po̍h-lî-si, bô thang chó͘-tòng kok-iūⁿ ê seng-thé lòng chiūⁿ piáu-bīn. Keng-kòe kúi-cha̍p-e̍k nî-tang, chit-má tī Goe̍h-niû téng sì-kè to chhùi-iù-á, tùi tōa lia̍p chio̍h-thâu kàu soa-á lóng ū.

Chham-chiàu

Liân-kiat