Kin-bah

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Kin-bahtōng-bu̍t sin-khu téng ū kiu-sèng ê cho͘-chit, chú-iàu ê lō͘-iōng sī hō͘ sin-khu thang sóa-tāng, oân-sêng tōng-bu̍t ê ji̍t-siông oa̍h-tāng.

Kin-bah 細胞 chò tōng-chok ê hòa-ha̍k-sèng la̍t-thâuA-lé-nó͘-sín sam-lin-sng (adenosine triphosphate, 簡寫 ATP) ê hêng-sek, lâi-goân sī chia̍h-si̍t.

Ki-pún ê sèng-chit

Kin-bah iàu-kín to-sè-pau tōng-bu̍t ê tín-tāng kap 姿勢 ê 保持, sī tōng-bu̍t sin-khu téng siōng kài 普遍 ê 組織. Pí-lūn hî-á ê sin-thé tiāⁿ-tiāⁿ hâm 50 chì 60 pha-sén ê kin-bah.

Ū-ê kin-bah sī siū tio̍h ì-sek lâi ūn-choán, hō chò sûi-ì-kin (voluntary muscles). Kî-tha ·ê bô siū ì-sek 控制, sī kiò put-sûi-ì-kin (involuntary muscles).

Chham-chiàu