Liân-ha̍p Ông-kok

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, 08:49 by A-lú-mih (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tāi Bu-lí-tan kap Pak Ài-lân ê Liân-ha̍p Ông-kok (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), it-poaⁿ hō Liân-ha̍p Ông-kok, Eng-gí kán-lio̍k UK ia̍h U.K., sè-sio̍k koàn-sì kóng Eng-kok, sī só͘-chāi tī Au-chiu sai-pak-pêng ê chú-khoân kok-ka.

Liân-kiat