Liân-ha̍p Ông-kok

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Eng-kok ê thó͘-tē.

Tāi Bu-lí-tán kap Pak Ài-lân ê Liân-ha̍p Ông-kok (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), it-poaⁿ hō Liân-ha̍p Ông-kok, Eng-gí kán-lio̍k UK ia̍h U.K., sè-sio̍k koàn-sì kóng Eng-kok, sī só͘-chāi tī Au-chiu sai-pak-pêng ê chú-khoân kok-ka.

Liân-ha̍p Ông-kok thang pun sì-ê kiat-sêng-kok (constituent country), tiō sī Eng-lân, So͘-kat-lân, Ui-le̍k-sū, kap Pak Ài-lân.

Liân-kiat