Sè-pau

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 9 goe̍h 7 ji̍t, 03:23 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sè-pau sī pau chi̍t têng mo̍͘h ê sèⁿ-miā 單元, lāi-té hâm iàu-kín oa̍h-miā ê hun-chú. Ū-ê oa̍h-mi̍h pún-sin kan-ta chi̍t lia̍p sè-pau, 親像 sè-khún kap kàⁿ-bó. Nā to-sè-pau oa̍h-mi̍h sin-khu téng, 親像 jîn-thé, ū hoat-tián choan-bûn lō͘-iōng ê sè-pau tī leh sio phòe-ha̍p.

Chham-chiàu