Sūi-tián

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2023 nî 12 goe̍h 6 ji̍t, 08:05 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Sūi-tiánAu-chiu ê kok-ka, 屬 Pak Au-chiu chi̍t 部份, só͘-chāi tī leh Su-khan-li-na-bi-a Poàn-tó, 占 poàn-tó ê khah 大 pō͘-hūn, sai-pêng sī Nô͘-ui.

Chham-chiàu