Si̍t-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2023 nî 3 goe̍h 23 ji̍t, 11:47 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si̍t-bu̍t, ia̍h sī kóng chháu-bo̍k, sī chiaⁿ-hu̍t (tō in ê 細胞 chhàng 細胞核) to-sè-pau oa̍h-mi̍h tang-tiong chi̍t-ê tōa hun-iá. Si̍t-bu̍t ê sèng-chit hâm kng-ha̍p-sêng êng-ióng, tō sī óa-khò ji̍t-thâu chiò kng chè-chō sin-thé kò͘-chō. Si̍t-bu̍t koh bô sêng-tióng chè-hān, koh in-ê sè-pau ū se-lú-lò͘-suh (cellulose) chò khak, khiàm sóa-ūi khì-koan, khiàm sîn-keng hē-thóng. Lēng-gōa si̍t-bu̍t ê sè-miā-sú tang-tiong pun tan-pōe-thé (haploid, jiám-sek-thé chi̍t hūn) kap siang-pōe-thé (diploid, jiám-sek-thé nn̄g-hūn) siang hêng teh thè-ōaⁿ.

Chiâⁿ-chē tōng-bu̍t tio̍h óa-khò chia̍h si̍t-bu̍t tit oa̍h-miā, koh si̍t-bu̍t kng-ha̍p-sêng ê sán-bu̍t sng-sò͘ oân-á sī tōng-bu̍t khiàm-ēng ê mi̍h.

Chham-chiàu