Jiám-sek-thé

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Jiám-sek-thé, sè-pau lāi chah ûi-thoân-chú ê kò͘-chō, sī tn̂g si sok chò chi̍t chhok, tī sè-pau hun-lia̍t kòe têng tiong khó͘-pih.