Difference between revisions of "Tâi-oân-pit:Kài-siāu"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile web edit Mobile edit
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''[[Thâu-ia̍h|Tâi-oân-pit]]''' sī chi̍t-ê Tâi-gí wiki, sī oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô chhiūⁿ [[wikipedia:nan:|Holopedia]] khó-lū Tâi-oân í-gōa ê chhin-chiâⁿ-ōe.
+
'''[[Thâu-ia̍h|Tâi-oân-pit]]''' sī chi̍t-ê Tâi-gí wiki, kap Wikipedia sio-siâng ēng MediaWiki nńg-thé khí--ê, -koh kap jīm-hô Wikimedia kè-ōe bô koan-.
  
== Kah Holopedia ê chha-pia̍t ==
+
== Tâi-oân-pit ê -ek ==
 +
* Tâi-oân-pit sī oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô khó-lū óa-kīn Tâi-gí ê pa̍t khoán chhin-chiâⁿ-ōe (bô chhiūⁿ Wikipedia siū tio̍h ISO-639-3 hō-bé ê chè-hān tō siu pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt ê mi̍h);
 +
* Tâi-oân-pit sī chām ê iōng-chiá ka-tī ūn-choán, thang hong-piān chhōe tio̍h ki-su̍t jîn-oân chiàu su-iàu kái bāng-chām.
  
Tī Tâi-oân-pit:
+
== -lio̍k ==
* Ka-nā siu Tâi-gí, bô siu kî-tha óa-kīn ê khiuⁿ-kháu ia̍h giân-gí (Pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt);
 
* Bián tòe Wikipedia ê ki-pún lí-sióng (Pí-lūn "[[wikipedia:Wikipedia:Five_pillars|''Five pillars'']]");
 
* Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí?
 
* Chhì-giām bû-liân-oe̍h siá-hoat?
 
* Thang hong-piān chhōe tio̍h ki-su̍t jîn-oân chiàu su-iàu kái bāng-chām.
 
 
 
== Ki-su̍t chu-sìn ==
 
 
* Lī-ēng MediaWiki khí-siat. Tāi-seng sī ēng 1.33.0 pán;
 
* Lī-ēng MediaWiki khí-siat. Tāi-seng sī ēng 1.33.0 pán;
 
* 2019 nî 8 goe̍h chhe 1 khai-ki, tàu tī AWS (''Amazon Web Services'') téng-bīn, ū lī-ēng EC2, S3, kap RDS téng ho̍k-bū.
 
* 2019 nî 8 goe̍h chhe 1 khai-ki, tàu tī AWS (''Amazon Web Services'') téng-bīn, ū lī-ēng EC2, S3, kap RDS téng ho̍k-bū.
* Chêng 2020 nî 11 goe̍h poaⁿ kòe DigitalOcean, AWS ê pō͘-hūn chhun S3 kè-sio̍k lī-ēng.
+
* Chēng 2020 nî 11 goe̍h poaⁿ kòe DigitalOcean, AWS ê pō͘-hūn chhun S3 kè-sio̍k lī-ēng.
 +
 
 +
=== 2021 nî ===
 
* 2021 nî 1 goe̍h 11 khí oân-choân tī DigitalOcean ūn-choán
 
* 2021 nî 1 goe̍h 11 khí oân-choân tī DigitalOcean ūn-choán
 +
* 1 goe̍h 30 ōaⁿ-sin chì MediaWiki 1.35.1 pán.
 +
* 2 goe̍h chhe 5 tē 100 phiⁿ kì-sū [[‎Isaac Newton]].
  
 
== Liû-lám-khì būn-tê ==
 
== Liû-lám-khì būn-tê ==
 
Lí ê liû-lám-khì nā chhut Lô-má-jī ū būn-tê, pí-lūn khiàm tē-8-tiāu phiat-im-hō, chhiáⁿ tàu ū siat-kè chia-ê hû-hō ê jī-kut (''font''), chiàu pún chām ê siat-tēng, [[serif]]-sek jī-kut pâi tē-it ê soán-te̍k sī [https://www.dafont.com/linux-libertine.font Linux Libertine].
 
Lí ê liû-lám-khì nā chhut Lô-má-jī ū būn-tê, pí-lūn khiàm tē-8-tiāu phiat-im-hō, chhiáⁿ tàu ū siat-kè chia-ê hû-hō ê jī-kut (''font''), chiàu pún chām ê siat-tēng, [[serif]]-sek jī-kut pâi tē-it ê soán-te̍k sī [https://www.dafont.com/linux-libertine.font Linux Libertine].

Latest revision as of 2021 nî 2 goe̍h 23 ji̍t, 11:24

Tâi-oân-pit sī chi̍t-ê Tâi-gí wiki, kap Wikipedia sio-siâng ēng MediaWiki nńg-thé khí--ê, m̄-koh kap jīm-hô Wikimedia kè-ōe bô koan-hē.

Tâi-oân-pit ê lī-ek

  • Tâi-oân-pit sī oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô khó-lū óa-kīn Tâi-gí ê pa̍t khoán chhin-chiâⁿ-ōe (bô chhiūⁿ Wikipedia siū tio̍h ISO-639-3 hō-bé ê chè-hān tō siu pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt ê mi̍h);
  • Tâi-oân-pit sī chām ê iōng-chiá ka-tī ūn-choán, thang hong-piān chhōe tio̍h ki-su̍t jîn-oân chiàu su-iàu kái bāng-chām.

Kì-lio̍k

  • Lī-ēng MediaWiki khí-siat. Tāi-seng sī ēng 1.33.0 pán;
  • 2019 nî 8 goe̍h chhe 1 khai-ki, tàu tī AWS (Amazon Web Services) téng-bīn, ū lī-ēng EC2, S3, kap RDS téng ho̍k-bū.
  • Chēng 2020 nî 11 goe̍h poaⁿ kòe DigitalOcean, AWS ê pō͘-hūn chhun S3 kè-sio̍k lī-ēng.

2021 nî

  • 2021 nî 1 goe̍h 11 khí oân-choân tī DigitalOcean ūn-choán
  • 1 goe̍h 30 ōaⁿ-sin chì MediaWiki 1.35.1 pán.
  • 2 goe̍h chhe 5 tē 100 phiⁿ kì-sū ‎Isaac Newton.

Liû-lám-khì būn-tê

Lí ê liû-lám-khì nā chhut Lô-má-jī ū būn-tê, pí-lūn khiàm tē-8-tiāu phiat-im-hō, chhiáⁿ tàu ū siat-kè chia-ê hû-hō ê jī-kut (font), chiàu pún chām ê siat-tēng, serif-sek jī-kut pâi tē-it ê soán-te̍k sī Linux Libertine.