Thài-pêng-iûⁿ

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 11 goe̍h 13 ji̍t, 11:36 by Ianpit (talk | kòng-hiàn)
Jump to navigation Jump to search

Thài-pêng-iûⁿ sī Tē-kiû téng ê kiâm-chúi chúi-thé. Tī sai-pêng ū A-chiu kap Ò-chiu, tī tang-pêng ū Lâm Bí-chiu kap Pak Bí-chiu.

Saⁿ phìⁿ óa tī Lâm-ke̍k tāi-lio̍k pak-pêng ê hái tang-tiong, Thài-pêng-iûⁿ sǹg siōng tōa, chiàm tē-kiû piáu-bīn iok-lio̍k saⁿ-hun-it. Hâm ē-té kò-pia̍t ê hái chò-hóe sǹg, ū biān-chek 165.25 pêng-hong kong-lí.

Chham-chiàu

Liân-kiat