Thài-pêng-iûⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Thài-pêng-iûⁿ sī Tē-kiû téng ê kiâm-chúi chúi-thé. Tī sai-pêng ū A-chiu kap Ò-chiu, tī tang-pêng ū Lâm Bí-chiu kap Pak Bí-chiu.

Chham-chiàu

Liân-kiat