Thian-thé

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2023 nî 3 goe̍h 6 ji̍t, 02:12 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Thian-théú-tiū lāi té ê bu̍t-thé, ā-sī chi̍t tīn saⁿ-kap chò hóe ê mi̍h iā kò͘-chō, chhin-chhiūⁿ he̍k-chheⁿ, hêng-chheⁿ, ōe-chheⁿ, hô-khe, chheⁿ-hûn téng-téng.