Category:Kok-ka

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 2-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 2-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "Kok-ka" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.