Chàu-kha

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chàu-khachú-chia̍h kiam siu-khǹg chia̍h-mi̍h ê só͘-chāi.

Chàu-kha siat-pī

Chàu-kha ê siat-pī chiàu chàu-kha ê lō͘-iōng, liāu-lí, tē-hng ia̍h sī sî-tāi bô kâng. Nā hiān-tāi Tâi-oân phó͘-thong khiā-ke it-poaⁿ ū gá-suh-lô͘, peng-siuⁿ, óaⁿ-tû-á, chúi-chô-á téng-téng.

Liân-kiat