Gab

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Gab sī 2016 nî khai-ki ê chi̍t keng kong-si, ū khí-siat chi̍t-ê kap Twitter beh kâng ê bî-bu-lo̍k-guh (microblogging) bāng-chām gab.com, lí-sióng sī beh pó-hō͘ giân-lūn chū-iû, bô chhiūⁿ chi̍t kóa tōa kong-si sím-cha chèng-tī chu-sìn. In lēng-gōa koh ū pa̍t khoán ho̍k-bū, chhin-chhiūⁿ iáⁿ-phìⁿ pêng-tâi téng-téng.

Liân-kiat