Giân-gí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Giân-gígí-giân sī lâng kap lâng chi kan 表達 ê 系統, 方式 hâm 講話, 比手, bûn-su 記號. Giân-gí ū 交流 ê lō͘-iōng, koh kiam 表達 身份, chhit-thô, iā sī sióng-siōng kap chêng-kám ê 表現.

Chham-chiàu