Hòng-sàng

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hòng-sàng phó͘-thong sī kóng la-jì-oh kap tiān-sī sìn-hō ê tiān-chú thoân-sàng, beh kā chia ê sìn-hō sàng khì hō͘ kong-chiòng chiap-siu.

Chham-chiàu