Category:Ki-su̍t

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 8-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 8-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "Ki-su̍t" ê phè-jih

Ē-kha ê 10 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 10 tiuⁿ.