Eng-lân

From Tâi-oân-pit

Eng-lânLiân-ha̍p Ông-kok ê kiat-sêng (constituent) tan-ūi, chiàm Tāi Bu-lí-tán tó kòe chi̍t-pòaⁿ ê thó͘-tē.

Tē-lí

Eng-lân pak-pêng sī So͘-kat-lân; sai-pêng sī Ài-lân Hái, Ui-le̍k-sū, kiam Tāi-se-iûⁿ; lâm-pêng sī Eng-lân Hái-tō; tang-pêng sī Pak Hái.

Chham-chiàu