Sok-ka

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Sok-katiông-ha̍p châi-liāu, 一般 ū thang tī jia̍t kap ap-le̍k tang-tiong chù-chō ia̍h 做形 ê 性質.

Chham-chiàu