File list

This special page shows all uploaded files.

File list
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
2023 nî 2 goe̍h 26 ji̍t, 08:24 10576 lores.jpg (hoài-luh) 53 KB Ianpit https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=10576 1
2023 nî 2 goe̍h 18 ji̍t, 13:44 DALL·E 2023-02-18 21.39.55 - a pencil for encyclopedia figure.png (hoài-luh) 1.39 MB Ianpit Ai ianpit to 1
2022 nî 9 goe̍h 2 ji̍t, 03:42 Lysine (structural formula).png (hoài-luh) 24 KB Ianpit   2
2022 nî 7 goe̍h 9 ji̍t, 20:48 Rekidai-index-97-abe.jpg (hoài-luh) 47 KB Ianpit == Summary == 本 siōng sī tùi Ji̍t-pún ê [https://www.kantei.go.jp/ 首相官邸 網站] kho̍h-pih. * Chhut-chhù 網頁: [https://www.kantei.go.jp/jp/rekidainaikaku/097.html] * 使用 tiâu-khoán: [http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1_en.pdf]. 1
2021 nî 11 goe̍h 3 ji̍t, 04:34 20211004kishida fumio.jpg (hoài-luh) 99 KB Ianpit 本 siōng sī tùi Ji̍t-pún ê [https://www.kantei.go.jp/ 首相官邸 網站] kho̍h-pih. * Chhut-chhù 網頁: [https://www.kantei.go.jp/jp/100_kishida/meibo/daijin/kishida_fumio.html] * 使用 tiâu-khoán: [http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1_en.pdf]. 1
2021 nî 4 goe̍h 18 ji̍t, 03:23 TekiuOtelia.svg (hoài-luh) 849 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 4 goe̍h 18 ji̍t, 03:22 TekiuBiantian.svg (hoài-luh) 753 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 4 goe̍h 18 ji̍t, 03:22 TekiuAisulan.svg (hoài-luh) 831 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 3 goe̍h 21 ji̍t, 10:48 Mercuryflyby2 messenger 1024.png (hoài-luh) 704 KB Ianpit NASA ê MESSENGER thài-khong-chûn hip ê Chúi-chheⁿ siōng. Chú-thâu: [https://apod.nasa.gov/apod/ap170723.html] 1
2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 11:36 TekiuHilini.svg (hoài-luh) 839 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 11:36 TekiuMalaisea.svg (hoài-luh) 659 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 11:35 TekiuTekkok.svg (hoài-luh) 852 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 11:35 TekiuThoniki.svg (hoài-luh) 831 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 13 ji̍t, 04:23 TekiuThaikok.svg (hoài-luh) 734 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 13 ji̍t, 04:23 TekiuLosea.svg (hoài-luh) 903 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 13 ji̍t, 04:23 TekiuItalia.svg (hoài-luh) 851 KB Ianpit   2
2021 nî 2 goe̍h 12 ji̍t, 02:58 TekiuSulia.svg (hoài-luh) 816 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 12 ji̍t, 02:57 TekiuPholan.svg (hoài-luh) 857 KB Ianpit Khì pōe-kéng 3
2021 nî 2 goe̍h 12 ji̍t, 02:36 TekiuKanatah.svg (hoài-luh) 821 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 12 ji̍t, 02:36 TekiuEngkok.svg (hoài-luh) 856 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 11 ji̍t, 09:38 TekiuHoatkok.svg (hoài-luh) 868 KB Ianpit remove bg 2
2021 nî 2 goe̍h 11 ji̍t, 09:24 TekiuOatlam.svg (hoài-luh) 697 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 11 ji̍t, 06:32 TekiuBikok.svg (hoài-luh) 711 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 11 ji̍t, 06:30 TekiuPakisutan.svg (hoài-luh) 823 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 11 ji̍t, 06:24 TekiuInto.svg (hoài-luh) 810 KB Ianpit Tī QGIS 3.16.3 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 4
2021 nî 2 goe̍h 10 ji̍t, 10:54 TekiuInni.svg (hoài-luh) 569 KB Ianpit Tī QGIS 3.16 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 10 ji̍t, 09:41 TekiuHuilippin.svg (hoài-luh) 636 KB Ianpit Tī QGIS 3.16 téng-bīn ēng Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 10 ji̍t, 08:38 TekiuJitpun.svg (hoài-luh) 756 KB Ianpit Ēng QGIS ê Globe Builder plugin chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái kap [https://github.com/svg/svgo svgo] chhù-lí 1
2021 nî 2 goe̍h 10 ji̍t, 06:07 TekiuTaioan.svg (hoài-luh) 904 KB Ianpit remove background 4
2021 nî 2 goe̍h 10 ji̍t, 06:03 Johnson test.png (hoài-luh) 109 KB Ianpit   1
2021 nî 1 goe̍h 30 ji̍t, 13:24 Taioan Kauhoe Kongpo 193305.png (hoài-luh) 415 KB Ianpit Chhut-chhù: [http://ip194097.ntcu.edu.tw/Memory/TGB/thak.asp?id=779] 1
2021 nî 1 goe̍h 19 ji̍t, 11:50 Danvers Half Long Carrots (Home vegetable gardening from A to Z).jpg (hoài-luh) 500 KB Ianpit   2
2021 nî 1 goe̍h 11 ji̍t, 04:41 Test.png (hoài-luh) 70 KB Ianpit test 1
2020 nî 12 goe̍h 16 ji̍t, 12:51 Cropped from Page 1148 (A Dictionary of the English Language).png (hoài-luh) 73 KB Ianpit   1
2020 nî 12 goe̍h 16 ji̍t, 12:46 Page 1148 (A Dictionary of the English Language).gif (hoài-luh) 303 KB Ianpit https://johnsonsdictionaryonline.com/page-view/?i=1148 1
2020 nî 10 goe̍h 19 ji̍t, 23:34 PIA23791 Venus from Mariner 10 (newly processed).jpg (hoài-luh) 368 KB Ianpit https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA23791 1
2020 nî 9 goe̍h 18 ji̍t, 09:58 Apoll 11 Neil Armstrong.jpg (hoài-luh) 172 KB Ianpit Chhut-chhù: https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/apollo11.html 1
2020 nî 9 goe̍h 15 ji̍t, 09:30 Moon LRO.jpg (hoài-luh) 160 KB Ianpit NASA siòng-phìⁿ Chhut-chhù: https://moon.nasa.gov/resources/77/the-near-side-of-the-moon/ Chhùn-chhioh tiâu chò 1024x1024 1
2020 nî 5 goe̍h 31 ji̍t, 09:38 Demo-2 Launch.jpg (hoài-luh) 551 KB Ianpit NASA siòng-phìⁿ. Chhut-chhù: https://www.nasa.gov/image-feature/demo-2-launch-setting-forth-on-a-historic-journey 1
2020 nî 4 goe̍h 3 ji̍t, 15:32 TaiwanRelief.png (hoài-luh) 447 KB Ianpit fix holes 1
2020 nî 3 goe̍h 25 ji̍t, 13:05 Epic 1b 20200324003633.jpg (hoài-luh) 194 KB Ianpit Chhut-chhù: [https://epic.gsfc.nasa.gov/] (epic_1b_20200324003633) 1
2019 nî 10 goe̍h 8 ji̍t, 14:32 MOC2-310, 18 April 2002.jpg (hoài-luh) 352 KB Ianpit Chhut-chhù: https://mars.jpl.nasa.gov/mro/mgs/msss/camera/images/news2002/globals/index.html 1
2019 nî 8 goe̍h 25 ji̍t, 14:37 Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg (hoài-luh) 160 KB Ianpit * Ti̍t-chiap lâi-goân: https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004300/a004352/MonsterFilament_HMI.00100_print.jpg * Chu-liāu kài-siāu: https://svs.gsfc.nasa.gov/4352 * Hí-khó: Kun-kù Bí-kok NASA ki-koan ê chèng-chhek, in chè-chok ê mi̍h-kiāⁿ sī bô siū pán-khoân pó-hō͘. 1