File list

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
2021 nî 1 goe̍h 19 ji̍t, 19:50 Danvers Half Long Carrots (Home vegetable gardening from A to Z).jpg (file) 500 KB Ianpit   2
2021 nî 1 goe̍h 11 ji̍t, 12:41 Test.png (file) 70 KB Ianpit test 1
2020 nî 12 goe̍h 16 ji̍t, 20:51 Cropped from Page 1148 (A Dictionary of the English Language).png (file) 73 KB Ianpit   1
2020 nî 12 goe̍h 16 ji̍t, 20:46 Page 1148 (A Dictionary of the English Language).gif (file) 303 KB Ianpit https://johnsonsdictionaryonline.com/page-view/?i=1148 1
2020 nî 10 goe̍h 20 ji̍t, 07:34 PIA23791 Venus from Mariner 10 (newly processed).jpg (file) 368 KB Ianpit https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA23791 1
2020 nî 9 goe̍h 18 ji̍t, 17:58 Apoll 11 Neil Armstrong.jpg (file) 172 KB Ianpit Chhut-chhù: https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/apollo11.html 1
2020 nî 9 goe̍h 15 ji̍t, 17:30 Moon LRO.jpg (file) 160 KB Ianpit NASA siòng-phìⁿ Chhut-chhù: https://moon.nasa.gov/resources/77/the-near-side-of-the-moon/ Chhùn-chhioh tiâu chò 1024x1024 1
2020 nî 9 goe̍h 5 ji̍t, 16:10 TekiuInto.svg (file) 2.08 MB Ianpit fix error 3
2020 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 11:24 TekiuTaioan.svg (file) 1.03 MB Ianpit Kái sek-tī 2
2020 nî 5 goe̍h 31 ji̍t, 17:38 Demo-2 Launch.jpg (file) 551 KB Ianpit NASA siòng-phìⁿ. Chhut-chhù: https://www.nasa.gov/image-feature/demo-2-launch-setting-forth-on-a-historic-journey 1
2020 nî 4 goe̍h 3 ji̍t, 23:32 TaiwanRelief.png (file) 447 KB Ianpit fix holes 3
2020 nî 3 goe̍h 25 ji̍t, 21:05 Epic 1b 20200324003633.jpg (file) 194 KB Ianpit Chhut-chhù: [https://epic.gsfc.nasa.gov/] (epic_1b_20200324003633) 1
2019 nî 10 goe̍h 8 ji̍t, 22:32 MOC2-310, 18 April 2002.jpg (file) 352 KB Ianpit Chhut-chhù: https://mars.jpl.nasa.gov/mro/mgs/msss/camera/images/news2002/globals/index.html 1
2019 nî 8 goe̍h 25 ji̍t, 22:37 Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg (file) 160 KB Ianpit * Ti̍t-chiap lâi-goân: https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004300/a004352/MonsterFilament_HMI.00100_print.jpg * Chu-liāu kài-siāu: https://svs.gsfc.nasa.gov/4352 * Hí-khó: Kun-kù Bí-kok NASA ki-koan ê chèng-chhek, in chè-chok ê mi̍h-kiāⁿ sī bô siū pán-khoân pó-hō͘. 1