Chú-chiân

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 9 goe̍h 12 ji̍t, 19:06 by A-lú-mih (talk | contribs)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chú-chiânse-iûⁿ-le̍k thâu nî chìn-chêng ê sî-kan. Nā chiàu-jī ê ì-sù sī Ki-tok tàn-seng í-chêng. Nā beh te̍k-pia̍t chí-miâ se-iûⁿ-le̍k nî-hūn, thang kóng Chú-āu.

Chham-chiàu

  • 主前, Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián.