Hòng-sàng

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 5 goe̍h 28 ji̍t, 05:49 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hòng-sàng phó͘-thong sī kóng la-jì-oh kap tiān-sī sìn-hō ê tiān-chú thoân-sàng, beh kā chia ê sìn-hō sàng khì hō͘ kong-chiòng chiap-siu.

Chham-chiàu