Chek-sò͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chek-sò͘ (Ji̍t. 窒素; Tek. Stickstoff), 記號 N, sī goân-chú hō-bé 7, tē 15 cho͘ (Group) ê hui-kim-sio̍k hòa-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-liōng 14.007. Chek-sò͘ tī it-poaⁿ chêng-hêng sī bô sek-tī, bô khì-bī, bô chu-bī ê khì-thé, koh sī Tē-kiû ê tāi-khì-khoan tang-tiong siōng kāu liōng ê goân-sò͘.

Chham-chiàu

Koan-liân