Tāng-le̍k

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tāng-le̍k, ú-tiū kan bān hāng mi̍h hō͘-siong khip-ín ê le̍k-liōng. Tī bu̍t-lí só͘ liáu-kái ê le̍k tang tiong tāng-le̍k sī siōng jio̍k, chóng sī éng-hióng ê hoān-ûi khoah, ín-chhōa thian-thé chi kan sóa tāng. Tāng-le̍k thang ēng ka-sok-tō͘ piáu-sī, nā tē-kiû téng tāng-le̍k ka-sok-tō͘ sī chha-put-to ta̍k bió-cheng 9.8 kong-chhioh.

Chham-chiàu