Au-lô-pa

From Tâi-oân-pit

Au-lô-pa, phó͘-thong kóng Au-chiu, sī sè-kài tāi-chiu chi it, sī Au-A tāi-lio̍k (Eurasia) sai-pêng thòng--chhut-khì ê thó͘-tē, tī thong-sè-kài lio̍k-tē tang-tiong chiàm cha̍p-gō͘-hun-it. Au-chiu ê pak-pêng sī Pak-ke̍k-iûⁿ, sai-pêng sī Tāi-se-iûⁿ, nā lâm-pêng sī Tē-tiong-hái, O͘-hái, Kuma-Manych Kau (Kuma-Manych Depression), kap Ka-sú-pih Hái (Caspian Sea). Chiu ê tang-pêng kài-sòaⁿ sī Ural Soaⁿ-tē, sūn Emba Khe, chham Ka-sú-pih Hái pak hái-kîⁿ sio-chiap, tang-pêng tō sī A-sè-a.

Chham-chiàu

  • "Europe." Encyclopædia Britannica.