Nn̄g-pe̍h-chit

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Nn̄g-pe̍h-chit, ia̍h sī kóng tàn-pe̍h-chit, sī chi̍t khoán ho̍k-cha̍p ê bu̍t-chit, só͘-ū ê oa̍h-mi̍h sin-khu téng lóng ū, koan-sia̍p tio̍h iàu-kín sèⁿ-miā ê hòa-ha̍k kòe-têng.

Nn̄g-pe̍h-chit sī chē-chē a-mí-no͘h sng kat chò-hóe ê 大 hun-chú, iā tō sī áu chò chi̍t chhok ê a-mí-no͘h sng tn̂g-liān-á. Thian-jiân thang kat chò nn̄g-pe̍h-chit ê a-mí-no͘h sng ū 20 kúi chióng. Si̍t-bu̍t ū lêng-le̍k ka-tī khip-siu goân-liāu ha̍p-sêng choân-pō͘ só͘ khiàm-ēng ê a-mí-no͘h sng, nā tōng-bu̍t bô-hoat-tō͘, tio̍h tùi thé gōa ê lâi-goân tit-tio̍h iú-ki êng-ióng.

Kò͘-sêng

Só͘-ū nn̄g-pe̍h-chit kong-ke ê sèng-chit sī in lóng hâm α(a-hoah) a-mí-no͘h sng tn̂g liān-á. α ê ì-sù sī a-mí-no͘h ki (amino group, kì-hō ―NH2) chiap tī pian-hō α ê thòaⁿ-sò͘ goân-chú téng-bīn. Á chit lia̍p thòaⁿ-sò͘ mā kap kha-bó͘-sng ki (carboxyl group, ―COOH) sio-chiap.

Chham-chiàu