Nn̄g-pe̍h-chit

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2023 nî 8 goe̍h 14 ji̍t, 02:57 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Nn̄g-pe̍h-chit, ia̍h sī kóng tàn-pe̍h-chit, chi̍t khoán ho̍k-cha̍p ê bu̍t-chit, oa̍h-mi̍h sin-khu téng lóng ū, koan-hē tio̍h iàu-kín sèⁿ-miā ê hòa-ha̍k kòe-têng.

Nn̄g-pe̍h-chit sī chē-chē a-mí-no͘h sng kat chò-hóe pìⁿ tn̂g-liān-á, koh áu chò chi̍t chhok tōa hun-chú. Thian-jiân thang kat chò nn̄g-pe̍h-chit ê a-mí-no͘h sng ū 20 kúi chióng. Si̍t-bu̍t ū lêng-le̍k ka-tī khip-siu goân-liāu ha̍p-sêng choân-pō͘ só͘ khiàm-ēng ê a-mí-no͘h sng, nā tōng-bu̍t bô-hoat-tō͘, tio̍h tùi thé gōa ê lâi-goân tit-tio̍h iú-ki êng-ióng hun.

Kò͘-sêng

Só͘-ū nn̄g-pe̍h-chit lóng hâm α(a-hoah) a-mí-no͘h sng tn̂g liān-á. α ê ì-sù sī a-mí-no͘h ki (amino group, kì-hō ―NH2) chiap tī pian-hō α ê thòaⁿ-sò͘ goân-chú téng-bīn. Á chit lia̍p thòaⁿ-sò͘ mā kap kha-bó͘-sng ki (carboxyl group, ―COOH) sio-chiap.

Chham-chiàu