Pûi-chit

From Tâi-oân-pit

Pûi-chittōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t sin-khu téng chi̍t kóa bē cheng-hoat, chúi nih bē iûⁿ tit, iû-chit ê mi̍h. Pûi-chit tī phó͘-thong un-tō͘ chhiūⁿ 25 °C ê sî-chūn sī kò͘-thé, nā khah koân jia̍t tō pìⁿ liû-chit. Chiàu hòa-ha̍k ê lí-lō͘ pûi-chit kap tōng-bu̍t-iû, si̍t-bu̍t-iû sī sio-siâng, chú-iàu sêng-hun sī guliselai (glycerides), sǹg chi̍t khoán esuta (ester), sī saⁿ lia̍p pûi-sng (fatty acids) kah chi̍t lia̍p guliselo (glycerol) hoán-èng sán-seng.

Lō͘-iōng

Hâm iû chāi lāi, pûi sī saⁿ khoán ki-pún chia̍h-si̍t chi̍t khoán, lēng-gōa nn̄g khoán sī nn̄g-pe̍h-chit kap thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t, in sī óa-kīn choân-pō͘ ê sè-páu lóng ū ê mi̍h. Pûi tō thang chheng chò sī la̍t-thâu (energy) ê chng-khò͘, nā sio-siâng tāng mi̍h lâi kóng, pûi hâm thòaⁿ-chúi ia̍h nn̄g-pe̍h-chit ê siang-pōe la̍t.

Chham-chiàu