A-bí-lī-ka

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

A-bí-lī-ka, phó͘-thong kóng Bí-chiu, sī Sai-poàn-kiû nn̄g-ê tāi-chiu Lâm A-bí-lī-ka kiam Pak A-bí-lī-ka ê cho͘-ha̍p, in giap tī Tāi-se-iûⁿ kap Thài-pêng-iûⁿ tiong-ng.

Chham-chiàu