Lâm A-bí-lī-ka

From Tâi-oân-pit

Lâm A-bí-lī-ka, phó͘-thong kóng Lâm BíLâm Bí-chiu, sī 世界 tāi-chiu chi it, só͘-chāi tī Pak Bí ê lâm pêng, 夾 tī Thài-pêng-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-ng.