Iâ-so͘

From Tâi-oân-pit

Iâ-so͘, iā ū kiò Iâ-so͘ Ki-tok, iok-lio̍k Chú-chiân 6 chì 4 nî chhut-sì, Chú-āu 30 nî kòe-sin.[1]. Iâ-so͘ chiàu Ki-tok-kàuSîn (Siōng-tè), koh sī Sîn ê kiáⁿ, i chiâⁿ chò lâng, lâi oân-sêng Sîn ê sū-kang. Sèng-keng kì i siū tèng Si̍p-jī-kè sí liáu-āu koh-oa̍h.[2].

Miâ-jī

Iâ-so͘ tī Tâi-bûn iā ū kì Ia-so͘[3], Ji̍t-lâi-e̍k I-é-su[4]I-é-suh[5].

Chham-chiàu