Tiuⁿ Jū-hông

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tiuⁿ Jū-hông sian-siⁿ sī Tâi-oân ê giân-gí-ha̍k-chiá, Cornell Tāi-ha̍k phok-sū. 伊 sī Tâi-bûn 作家, sû-tián-ka, kiam Tâi-gí ūn-tōng-chiá. Tâi-gí Pe̍h-ōe Sió Sû-tián sī i 編 ·ê.

Chham-chiàu