Thài-iông-hē

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 7 goe̍h 18 ji̍t, 11:17 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (→‎Hêng-sêng)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Thài-iông-hē sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū kho͘ i tńg-se̍h ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, kap liû-chheⁿ-lūi (meteoroids) téng khoán ê thian-thé.

Hêng-sêng

Chiàu lí-lūn, thài-iông-hē sī tùi chi̍t-ê saⁿ-lām khì-thé kap tîn-bū ê thài-iông seng-hûn (solar nebula) sán-seng. Chit lō seng-hûn siū ka-tī tāng-le̍k ê la̍t ín-chhōa lap chò phiat-á ê hêng. Kòe-têng-tiong tōa-pō͘-hūn ê bu̍t-chit hō͘ tiong-sim khiú ·kòe, pìⁿ chò sī ji̍t-thâu. Chhun ê lia̍p-á sio-lòng, pìⁿ chò sī chi̍t kóa hō chò bî-he̍k-chheⁿ (planetesimal) ê thian-thé. Chia-ê mi̍h-kiāⁿ chiah koh ta̍uh-ta̍uh-á pìⁿ chò sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, ōe-chheⁿ, kap he̍k-chheⁿ.

Thài-iông-hong (solar wind) kā tōa-pō͘-hūn khah khin chit ê sêng-hun, pí-lūn chúi-sò͘ kap ji̍t-sò͘ (helium), pûn hiòng khah hn̄g ê só͘-chāi, tō sī it-poaⁿ gōa-ûi ê khì-thé he̍k-chheⁿ chú-iàu cho͘-sêng. Nā tī khah óa ji̍t-thâu ê lāi khoan, tō chhun sè-lia̍p 石質 ê he̍k-chheⁿ.

He̍k-chheⁿ

Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ ū Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû, Hóe-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Thian-ông-chheⁿ, Hái-ông-chheⁿ.

Khah-chá Mê-ông-chheⁿ mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī é-he̍k-chheⁿ (dwarf planet) ê hun-iá.

Chham-chiàu