Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(28 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Tâi-oân-pit''' '''台員筆'''
+
<div style="text-align:center;" class="nomobile">
 +
<div>
 +
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
 +
<div style="font-size:95%;">
 +
<!--Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]-->
 +
</div>
  
<strong>Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>
+
<div style="font-size:85%;">
 +
Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{ NUMBEROFARTICLES }}]] pit
 +
-
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
  
Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ [https://zh-min-nan.wikipedia.org Holopedia] hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.
+
<div>
 +
<!--       KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
  
Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.
+
<div class="mp-row">
 +
<div class="mp-left-col" style="padding-right: 0.6em;">
 +
<h2
 +
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
 +
>
 +
Ū-gia̍h ê -
 +
</h2>
 +
<div class="main-page-left" style="padding:0.1em 0.6em;">
 +
{{Kòe-soán ê kì-sū}}
 +
</div>
 +
</div>
  
----
+
<!--       IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
+
<div class="mp-right-col">
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #ddd; background-color:#f9f9f9; color:#000; white-space:nowrap;">
+
<h2
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
+
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
+
>
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Welcome to [[Wikipedia]],</div>
+
Khòaⁿ niù-suh
<div style="font-size:95%;">the [[free content|free]] [[encyclopedia]] that [[Wikipedia:Introduction|anyone can edit]].</div>
+
</h2>
<div id="articlecount" style="font-size:85%;">[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] articles in [[English language|English]]</div>
+
<div class="main-page-right" style="padding:0.1em 0.6em;">
 +
{{Khòaⁿ niù-suh}}
 +
</div>
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE       -->
+
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE       -->
<ul style="position:absolute; right:-1em; top:50%; margin-top:-2.4em; width:38%; min-width:25em; font-size:95%;">
+
__NOTOC____NOEDITSECTION__
<li style="position:absolute; left:0; top:0;">[[Portal:Arts|Arts]]</li>
 
<li style="position:absolute; left:0; top:1.6em;">[[Portal:Biography|Biography]]</li>
 
<li style="position:absolute; left:0; top:3.2em;">[[Portal:Geography|Geography]]</li>
 
<li style="position:absolute; left:33%; top:0;">[[Portal:History|History]]</li>
 
<li style="position:absolute; left:33%; top:1.6em;">[[Portal:Mathematics|Mathematics]]</li>
 
<li style="position:absolute; left:33%; top:3.2em;">[[Portal:Science|Science]]</li>
 
<li style="position:absolute; left:66%; top:0;">[[Portal:Society|Society]]</li>
 
<li style="position:absolute; left:66%; top:1.6em;">[[Portal:Technology|Technology]]</li>
 
<li style="position:absolute; left:66%; top:3.2em;"><strong>[[Portal:Contents/Portals|All portals]]</strong></li>
 
</ul>
 
 
</div>
 
</div>

Revision as of 2020 nî 7 goe̍h 8 ji̍t, 21:55

Chit-má lóng-chóng ū 26 pit kì-sū

Ū-gia̍h ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh

Demo-2 Launch.jpg