Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<!--        BANNER ACROSS TOP OF PAGE        -->
+
<div style="text-align:center;" class="nomobile">
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
+
<div>
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
+
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align: center">
+
<div style="font-size:95%;">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
+
<!--Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]-->
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
+
</div>
  
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
+
<div style="font-size:85%;">
<div id="articlecount" style="position:absolute; right:-1em; margin-top:-2.4em; width:38%; min-width:25em; font-size:95%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
+
Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{ NUMBEROFARTICLES }}]] pit
 +
kì-sū
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;"
+
 
 +
<div>
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top; color:#000;" |
+
 
<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;">Kòe-soàn ê kì-sū</h2>
+
<div class="mp-row">
<div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
+
<div class="mp-left-col" style="padding-right: 0.6em;">
| style="border:1px solid transparent;" |
+
<h2
 +
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
 +
>
 +
Ū-gia̍h ê kì-sū
 +
</h2>
 +
<div class="main-page-left" style="padding:0.1em 0.6em;">
 +
{{Kòe-soán ê kì-sū}}
 +
</div>
 +
</div>
 +
 
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|
+
<div class="mp-right-col">
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
+
<h2
<div id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
+
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;"
|}
+
>
 +
Khòaⁿ niù-suh
 +
</h2>
 +
<div class="main-page-right" style="padding:0.1em 0.6em;">
 +
{{Khòaⁿ niù-suh}}
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
<div id="mp-other-lower" style="padding-top:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #abd671; overflow:auto; margin-top:4px;">
+
__NOTOC____NOEDITSECTION__
<h2 id="mp-sister" style="margin:0.5em; color:#222; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0; font-size:120%; font-weight:bold; font-family:inherit;">Pa̍t-ê Tâi-gí wiki</h2>
 
<div id="mp-sister-content" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
 
 
</div>
 
</div>
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 

Revision as of 2020 nî 7 goe̍h 8 ji̍t, 21:55

Chit-má lóng-chóng ū 26 pit kì-sū

Ū-gia̍h ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh

Demo-2 Launch.jpg