Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
(13 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<div style="text-align:center;" class="nomobile">
+
<div style="text-align:center; margin-bottom: 2em;" class="nomobile">
 
<div>
 
<div>
 
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
 
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
 
<div style="font-size:95%;">
 
<div style="font-size:95%;">
Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]
+
<!--Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]-->
 
</div>
 
</div>
  
Line 18: Line 18:
  
 
<div class="mp-row">
 
<div class="mp-row">
<div class="mp-left-col" style="padding-right: 0.6em;">
+
<div class="mp-left-col">
<h2
+
<h2 class="mp-card-title" style="font-family:inherit;">
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
+
-sū
>
 
Ū-gia̍h ê kì-sū
 
 
</h2>
 
</h2>
<div class="main-page-left" style="padding:0.1em 0.6em;">
+
<div style="padding: 0.2em 1.5em 1.5em;">
 
{{Kòe-soán ê kì-sū}}
 
{{Kòe-soán ê kì-sū}}
 
</div>
 
</div>
Line 31: Line 29:
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
<div class="mp-right-col">
 
<div class="mp-right-col">
<h2
+
<h2 class="mp-card-title" style="text-align:center; font-family:inherit;" >
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;"
+
Ōe-tô͘ kap Siá-chin
>
 
Khòaⁿ niù-suh
 
 
</h2>
 
</h2>
<div class="main-page-right" style="padding:0.1em 0.6em;">
+
<div style="padding: 0.2em 1.5em;">
{{Khòaⁿ niù-suh}}
+
{{Thâu-ia̍h/Ōe-tô͘ kap siá-chin}}
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 +
 +
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
<div>
 
<h2>Pa̍t-ê Tâi-gí wiki</h2>
 
<div>{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
 
</div>
 
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
</div>
 
</div>
 +
 +
{{SEO|keywords=Tâi-oân-pit,Tâioânpit,Taioanpit,台灣筆,台員筆,台語Wiki,台語維基,台語百科|description=Tâi-oân-pit, chiàⁿ-káng choân Tâi-gí úi-kih (wiki), sī chi̍t-ê tha̍k Tâi-bûn, siá Tâi-bûn, hoat-tián Tâi-bûn ê só͘-chāi, koh sī chèng-lâng lī-iōng Tâi-bûn lâi thoân ha̍k-būn, o̍h sè-kan tāi-chì ê pêng-tâi.}}

Latest revision as of 2021 nî 1 goe̍h 29 ji̍t, 12:25

Chit-má lóng-chóng ū 130 pit kì-sū

Kì-sū

  • Pûi-chittōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t sin-khu téng chi̍t kóa bē cheng-hoat, bē-iûⁿ tī chúi lāi ê mi̍h, tī phó͘-thong un-tō͘ tang-tiong sī kò͘-thé, nā khah koân jia̍t tō pìⁿ liû-chit.
  • Si̍t-bu̍t a̍h sī kóng chháu-bo̍k, sī oa̍h-mi̍h tang-tiong chi̍t-ê tōa hun-iá, sèng-chit kî-it sī kng-ha̍p-sêng êng-ióng, tō sī óa-khò ji̍t-thâu chiò kng chè-chō sin-thé kò͘-chō.
  • Tân Bêng-jînTâi-oân ê bûn-ha̍k-ka, sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-pó Tek-ûi-á ê lâng, kin-sè tiōng-iàu ê Tâi-bûn chok-ka kiam chhut-pán-ka. 2000 nî chhut-pán ê Pha-hng ê Kò͘-sū sī i tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok.
  • Nĭn-jín sī chi̍t khoán chháu-pún, phó͘-thong nn̄g-nî-seⁿ ê si̍t-bu̍t, kin ē chia̍h chit, khah chē seng-sán sī óa âng-sek--ê, hâm nĭn-jín-chit, tō sī goân-bi-tá-mín A.
  • Tē-kiûthài-iông-hē tē-5 tōa ê he̍k-chheⁿ, nā tùi Ji̍t-thâu pêng sǹg khí sī pâi tē-3 lia̍p, sī ûi-it lán lâng chai-iáⁿ ū sèⁿ-miā tī-leh ê só͘-chāi.

Ōe-tô͘ kap Siá-chin

Moon LRO.jpg

Goe̍h-niû, sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Nā tùi Tē-kiû khòaⁿ khì, Goe̍h-niû éng-éng lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i kho͘ Tē-kiû tńg-se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng.