Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 14: Line 14:
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
 
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top; color:#000;" |
 
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top; color:#000;" |
<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Kòe-soàn ê kì-sū</h2>
+
<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;">Kòe-soàn ê kì-sū</h2>
 
<div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
 
<div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
 
| style="border:1px solid transparent;" |
 
| style="border:1px solid transparent;" |
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|
 
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
+
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
 
<div id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
 
<div id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
 
|}
 
|}
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<div id="mp-other-lower" style="padding-top:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #abd671; overflow:auto; margin-top:4px;">
 
<div id="mp-other-lower" style="padding-top:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #abd671; overflow:auto; margin-top:4px;">
<h2 id="mp-sister" style="margin:0.5em; background:#eeeeee; color:#222; padding:0.2em 0.4em; font-size:120%; font-weight:bold; font-family:inherit;">Pa̍t-ê Tâi-gí wiki</h2>
+
<h2 id="mp-sister" style="margin:0.5em; color:#222; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0; font-size:120%; font-weight:bold; font-family:inherit;">Pa̍t-ê Tâi-gí wiki</h2>
 
<div id="mp-sister-content" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
 
<div id="mp-sister-content" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
 
</div>
 
</div>
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__

Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 16:22

Hoan-gêng lâi kàu Tâi-oân-pit,
Chit-má lóng-chóng ū 26 pit kì-sū

Pa̍t-ê Tâi-gí wiki