Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<!--        BANNER ACROSS TOP OF PAGE        -->
+
<div>
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
 
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
 
 
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align: center">
 
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align: center">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
+
<div>[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
+
<div>chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
  
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
+
<div>Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
<div id="articlecount" style="position:absolute; right:-1em; margin-top:-2.4em; width:38%; min-width:25em; font-size:95%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
 
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;"
+
 
 +
<div>
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top; color:#000;" |
+
 
 +
<div>
 
<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;">Kòe-soàn ê kì-sū</h2>
 
<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;">Kòe-soàn ê kì-sū</h2>
 
<div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
 
<div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
| style="border:1px solid transparent;" |
+
</div>
 +
 
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|
+
<div>
 
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
 
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
 
<div id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
 
<div id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
|}
+
</div>
 +
 
 +
 
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
<div id="mp-other-lower" style="padding-top:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #abd671; overflow:auto; margin-top:4px;">
+
<div>
<h2 id="mp-sister" style="margin:0.5em; color:#222; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0; font-size:120%; font-weight:bold; font-family:inherit;">Pa̍t-ê Tâi-gí wiki</h2>
+
<h2>Pa̍t-ê Tâi-gí wiki</h2>
<div id="mp-sister-content" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
+
<div>{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
 
</div>
 
</div>
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__

Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 8 ji̍t, 21:45

chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su.
Chit-má lóng-chóng ū 131 pit kì-sū

Kòe-soàn ê kì-sū

  • Pûi-chittōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t sin-khu téng chi̍t kóa bē cheng-hoat, bē-iûⁿ tī chúi lāi ê mi̍h, tī phó͘-thong un-tō͘ tang-tiong sī kò͘-thé, nā khah koân jia̍t tō pìⁿ liû-chit.
  • Si̍t-bu̍t a̍h sī kóng chháu-bo̍k, sī oa̍h-mi̍h tang-tiong chi̍t-ê tōa hun-iá, sèng-chit kî-it sī kng-ha̍p-sêng êng-ióng, tō sī óa-khò ji̍t-thâu chiò kng chè-chō sin-thé kò͘-chō.
  • Tân Bêng-jînTâi-oân ê bûn-ha̍k-ka, sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-pó Tek-ûi-á ê lâng, kin-sè tiōng-iàu ê Tâi-bûn chok-ka kiam chhut-pán-ka. 2000 nî chhut-pán ê Pha-hng ê Kò͘-sū sī i tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok.
  • Nĭn-jín sī chi̍t khoán chháu-pún, phó͘-thong nn̄g-nî-seⁿ ê si̍t-bu̍t, kin ē chia̍h chit, khah chē seng-sán sī óa âng-sek--ê, hâm nĭn-jín-chit, tō sī goân-bi-tá-mín A.
  • Tē-kiûthài-iông-hē tē-5 tōa ê he̍k-chheⁿ, nā tùi Ji̍t-thâu pêng sǹg khí sī pâi tē-3 lia̍p, sī ûi-it lán lâng chai-iáⁿ ū sèⁿ-miā tī-leh ê só͘-chāi.

Khòaⁿ niù-suh

>>Chit-ê só͘-chāi chiām-sî bô teh kái-sin.<<


Pa̍t-ê Tâi-gí wiki